Status prawny

STATUS PRAWNY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie została powołana z dniem 1 października 1975r. Przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Kolnie za zgodą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łomży jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Na podstawie Aktu Przekształcenia Nr 3/9 Kuratora Oświaty w Łomży z dniem 27 września 1993r. Została przekształcona z Poradni Wychowawczo-Zawodowej na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Z dniem 01 stycznia 1999 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie stała się jednostką organizacyjną powiatu Kolneńskiego – zgodnie z pismem Starosty Kolneńskiego z dnia 2 stycznia 1999r

Poradnia jest placówką oświatową i publiczną. Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 luty 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 199)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, (Dz.U. z 2017r. poz. 1647)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r. poz. 532 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. 2017 poz.1712)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228 poz. 1492)
 • Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie

 

Metryka strony

Udostępniający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: PPP w Kolnie

Data wytworzenia: 2018-04-13

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2018-04-13

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2018-04-13